Stichting vrienden van Zonnewater

Naam van de instelling: Stichting Vrienden van Zorgbad Zonnewater

RSIN/fiscaal nummer: 8173.70.711

 

Goed doel
Zorgbad Zonnewater is een particuliere stichting. Zij functioneert zonder subsidies of overheidsgelden. Om haar laagdrempelige en specialistische aanbod te kunnen blijven bieden is geld nodig. De Stichting Vrienden van Zonnewater helpt die extra middelen te verwerven. Opdat kinderen en volwassenen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo kunnen bewegen.
Ook u kunt sponsor worden van Zonnewater. Interesse? Neem dan contact op. U bent van harte welkom voor een presentatie van ons werk.

Meer armslag
De Stichting Vrienden van Zonnewater, opgericht in 2006, stelt zich ten doel financiële middelen te verwerven om de unieke zwemmogelijkheden van het kleinschalige zorgbad in Hoog-Keppel te ondersteunen. Ook beoogt de stichting voor Zonnewater in brede kring (meer) naamsbekendheid te genereren. In de regio en daarbuiten.

Maatpak
Zonnewater levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van kwetsbare mensen. Zwemmen in het zorgbad is voor hen pure noodzaak. Zonnewater geeft alle zwemmers – met of zonder beperking – de kans op eigen niveau en tempo te zwemmen en te bewegen. Of het nu gaat om een kind met een fysieke handicap, adhd of een volwassene met rugklachten of diabetes. Zonnewater biedt uitkomst.

Extra geld
Naast inkomsten uit het bad is voor Zonnewater extra geld onontbeerlijk. De organisatie werkt immers niet met standaard zwemmethodes of behandelingen, maar ontwikkelt steeds opnieuw aangepaste programma’s, eigen zwemmethodes en speciale spelmaterialen. Om dit te bewerkstelligen zet Zonnewater naast dure specialistische kennis en ervaring kostbare tijd van deskundigen in. Aan de bijzondere wijze waarop het zorgbad de zwemmer op zijn ‘individuele’ wenken bedient, hangt dus een flink prijskaartje.

Sponsor
Via het sponsorschap helpt u met uw jaarlijkse bijdragen Zorgbad Zonnewater om zijn broodnodige en kostbare aanbod te behouden en verder te ontwikkelen. Alle sponsors ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief en een uitnodiging voor de sponsordag. Wordt u sponsor voor meer dan 100 euro per jaar, dan biedt Zonnewater u bovendien de mogelijkheid ieder jaar (met uw gezin en andere donateurs) een uurtje te zwemmen in het zorgbad. De stichting hoopt u binnenkort te mogen verwelkomen als nieuwe sponsor.

Voordelen
Giften aan kerkelijke, liefdadige of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn in Nederland aftrekbaar voor de belasting. De Stichting Vrienden van Zonnewater is een ANBI. Bij gewone giften stelt de fiscus echter een aantal voorwaarden. Zo moeten ze minimaal 1 procent van uw verzamelinkomen bedragen en is het eerste procent niet aftrekbaar. Per kalenderjaar kunt u maximaal 10 procent van uw onzuiver inkomen opvoeren als aftrekpost. Een notariële schenking is altijd volledig aftrekbaar ongeacht de hoogte van het bedrag en eventuele andere notariële aktes die u hebt laten opmaken. Met een zogenoemde ‘beschikking loonbelasting’ kunt u er zelfs een maandelijkse belastingteruggave op verkrijgen. Belangrijk voordeel is. dat u meer kunt schenken zonder dat het u netto meer geld kost. Dat ‘meer’ hangt af van uw belastingschijf en de hoogte van uw totale giften aan goede doelen.
Voor Zonnewater garandeert deze constructie, dat we een aantal jaren op uw steun kunnen rekenen. Dat stelt ons in staat goede zorg te bieden aan mensen met chronische ziekten of mensen met dementie te verlichten. Met extra middelen kan het zorgbad ook aangepast materiaal, zoals spelmateriaal en rolstoelen, aanschaffen. Voor zwemclub de Zonnekids, de zwemclub voor kinderen met een beperking, is daarnaast een speciaal bewegingsproject in ontwikkeling. Andere doelen zijn het scheppen van zwemmogelijkheden voor mensen in financieel schrijnende situaties.

Actueel beleidsplan

De stichting heeft als doelstelling geld en/of middelen te verzamelen om daarmee de doelstelling van Zorgbad Zonnewater te bewerkstelligen in die aandachtsgebieden die niet voor subsidiëring of andere reguliere financiering in aanmerking komen. De stichting beoogt deze middelen in te zetten voor o.a. de volgende doelstellingen:

  • het voor kinderen mogelijk te maken om in kleine groepjes met maximale begeleiding te zwemmen;
  • ook voor financieel minder draagkrachtigen zwemmen mogelijk te maken;
  • door vocht en verhoogde omgevingstemperaturen aangepaste materialen voor specifieke doelgroepen tijdig te vervangen.

De stichting streeft er naar jaarlijks donaties te verwerven om deze gelden te gebruiken voor de hierboven genoemde concrete doelstellingen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit M.L.M. Mendes de Leon en J.L. Wiltink. Het betreft een onbezoldigde functie.

Uitgeoefende activiteiten 2017 en toelichting op de staat van baten en lasten

In 2017 is een donatie ontvangen van Phelps stichting, waarmee St. Zorgbad Zonnewater tilliften heeft kunnen aanschaffen.

Vanuit Vrienden van…. is een uitje ten behoeve van zwemmers van Zorgbad Zonnewater georganiseerd naar Thermaalbad Arcen.

Staat van baten en lasten 2017
Ontvangsten: € (x 1.000)
Giften / donaties 12
Uitgaven:
Giften 13
Resultaat  1 ./.
Balans
Activa:
Liquide middelen 7
Passiva:
Eigen Vermogen 7